തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Monday, 20 July 2015

ചാന്ദ്രദിനം----ഒരു കവിത

ചന്ദ്രനെ അമ്മാവനായും
 മനുഷ്യനെ
 മരുമകനായും
സങ്കല്‍പ്പിക്കുന്നു.
തന്റെ തലയില്‍ കയറിയ
 മരുമകനെ
അമ്പിളിമാമന്‍ അഭിനന്ദിക്കുന്നു /ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പിന്‍റെ കവിത


No comments:

Post a Comment