തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Tuesday, 14 July 2015

'' ആരണ്യക''ത്തിലൂടെ ഒരു മഴയാത്ര

മടിക്കൈ ഗുരുവന൦തൊട്ട് മേക്കാട്ടുവരെ കാട്ടിലൂടെ.
ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ സ്കൂള്‍ കുട്ടിവനം പദ്ധതിയായ 
'' ആരണ്യക''ത്തിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായ 'മഴയാത്ര'യില്‍ കക്കാട്ടെ കുട്ടികളും അദ്ധ്യാപകരും പങ്കുചേര്‍ന്നു
No comments:

Post a Comment