തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Friday, 3 July 2015

ബഷീര്‍ സ്മൃതി....2

ബഷീര്‍സ്മൃതി--2015

ജൂലൈ 3 ന്--- ബഷീര്‍കൈപ്പട എല്ലാ കുട്ടികള്‍ക്കും.
6 ന്--''നന്മയുടെ അനര്‍ഘനിമിഷങ്ങള്‍''ബഷീര്‍ഫോട്ടോ പ്രദര്‍ശനം.
7ന്--''ബഷീര്‍ ദ മേന്‍'' എം എ റഹ്മാന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത ജീവചരിത്രചലച്ചിത്രത്തിന്‍റെ സ്ക്രീനിംഗ്.
8ന്--ബഷീര്‍കഥാവായനകള്‍.

No comments:

Post a Comment