തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Resource
രസതന്ത്ര പഠന വിഭവങ്ങള്‍-(പത്താം തരം)
________________________________________________________

  ഭൗതികശാസ്ത്രം 

________________________________________________

  ജീവശാസ്ത്ര പഠനവിഭവങ്ങള്‍ 

____________________________________________________________________________________


സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം 

____________________________________________________________________________________


ഗണിതപഠനസഹായി.  
____________________________________________________________________________________
SSLC ചോദ്യശേഖരം.CLICK HERE.
SCERT Question Bank
Malayalam : STD VIII | STD IX | STD X
Arabic : STD VIII | STD IX | STD X
Urudu : STD VIII | STD IX | STD X
English : STD VIII | STD IX | STD X
Hindi : STD VIII | STD IX | STD X
Social Science : STD VIII | STD IX | STD X
Physics : STD VIII | STD IX | STD X
Chemistry : STD VIII | STD IX | STD X
Biology : STD VIII | STD IX | STD X
Mathematics : STD VIII | STD IX | STD X

Sanskrit : STD VIII | STD IX | STD X  


Koottorukkam for STD X : GVHS, Kadakkal

Unit 1 - സമാന്തരശ്രേണികള്‍
Questions | Answers
Unit 2 - വൃത്തങ്ങള്‍
Questions | Answers
Unit 3 - രണ്ടാംകൃതി സമവാക്യങ്ങള്‍
Questions | Answers
Unit 4 - ത്രികോണമിതി
Questions | Answers

_______________________________________________________________________________________________

 

 Malayalam

 

 1. കൂത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ
 2. Malayalam Notes By Ramesan Sir, GHSS, Shiria, Kasargode
 3. അഹമ്മദ് ഷെറീഫ് കുരുക്കള്‍ സാര്‍ തയാറാക്കിയ മലയാളം നോട്സ്
 4. Mukulam Notes - From DIET , Kannur 

  _______________________________________________________________________________

  Sanskrit  

  Mukulam Notes - From DIET , Kannur

  _______________________________________________________________________________

   

   Arabic 

   

  Sahapadi Hand Book, from Malappuram 

  _________________________________________________________________________

   English

 5. Comprehension Questions from Std X - Unit 1
 6. Comprehension Questions from Std X - Unit II
 7. Unit 1
 8. THSLC Qn Paper
 9. SSLC Orukkam 2013 - English
 10. Sahapadi Hand Book, from Malappuram
 11. Summary of all prose lessons
 12. Comprehension Qs from Prose and Poems
 13. Images in the poems in Std. X English text book
 14. SSLC 2013 - Summary of three prose chapters and tips for two poems of Std.X English
 15. SSLC 2013 - ENGLISH - Adapted Resource Material for the Empowerment of Scholastically Backward Students
 16. 8-in-one download for - SSLC English
 17. Revision Package by DIET, Palakkad
 18. comprehension questions of English
 19. Solved questions of Std X Poems
 20. Print layout copy of comprehension questions
 21. Finishing Touch A material Prepared by State Institute for English, Thrissur
 22. Mukulam Notes - From DIET , Kannur _______________________________________________________________________________

   

   HINDI STD X SOFT EXAM

 23. Click here for Hindi Notes
 24. Mukulam Notes - From DIET , Kannur
 25. SSLC Hindi Model Question Paper (Prepared By G.Somasekharan,G.H.S.S.Sadanandapuram, Kottarakkara)

  Hindi Answer Key _______________________________________________________________________________

    Physics

 26. Std X Physics Chapter 1
 27. Std X Physics Chapter 2
 28. Std X Physics Chapter 3
 29. Std X Physics Chapter 4
 30. STD X Physics Chapter 5
 31. Sahapadi Hand Book, from Malappuram
 32. Malayalam Medium : Questions - Answers
  English Medium : Questions - Answers
 33. Physics Revision Tips (English Medium)
 34. Physics Revision Tips (Malayalam Medium)
 35. Questions from SSLC Physics Unit - Sound
  Prepared by V.A Ibrahim, Govt.HS, Mudickal
 36. Mukulam Notes - From DIET , Kannur
 37. Revision Package by DIET, Palakkad
__________________________________________________________________________________

Chemistry

 1. Std X Chemistry Chapter 1
 2. Std X Chemistry Chapter 2
 3. Std X Chemistry Chapter 3
 4.  STD X Chemistry Chapter 4
 5. Chemistry A+ Winner Question Bank
 6. Sahapadi Hand Book, from Malappuram
 7. Chemistry Revision Tips (English Medium)
 8. Chemistry Revision Tips (Malayalam Medium)
 9. THSSLC Questions Malayalam Medium ~ English Medium
 10. THSLC Chemistry : Malayalam Medium | English Medium
 11. Revision Package by DIET, Palakkad
 12. Mukulam Notes - From DIET , Kannur
 13. Chemistry SSLC Help (Noushad, Freelance Teacher, Parappanangadi, Malappuram)

  _____________________________________________________________________________         

  Biology

 14. Unit 1 : English Medium - Malayalam Medium
 15. Unit 2 : English Medium - Malayalam Medium
 16. Unit 3 : English Medium - Malayalam Medium
 17. Model Question Paper(Both Mediums)
 18. Biology Notes by Pradeep Kannancode , VHSE, Edamon, Punaloor
 19. Biology Notes by Rasheed Odakkal, GVHSS Kondotty.
 20. Biology Notes English Medium
 21. Sahapadi Hand Book, from Malappuram
 1. Biology Notes Malayalam Medium 
 2. Biology Revision Notes
 3. Mukulam Notes - From DIET , Kannur
Biology :
________________________________________________________________________________
 I.T
 1. Practical Question Bank - Malayalam | English | Kannada | Tamil
 2. Theory Question Bank - Malayalam | English | Kannada | Tamil
 3. Qgis Model Questions by Shaji.K.C, Prudoor HS, Pallippuram
 4. Python Notes by Howlath.K, CKHS, Manimooly
 5. Notes for Chapter 3Malayalam Medium - English Medium
 6. Click Here for IT Theory questions prepared by Shaji Sir
 7. IT Worksheets prepared by John.P.A, HSA, HIBHS, Varappuzha (Re publishing) English | Malayalam
 8. Class Notes Prepared by Rasheed Odakkal, GVHSS, Kondotty(Re-Publishing)
 9. Unit 1 - Theory Notes
 10. Practical Notes - Unit 1
 11. Unit 1 English - മലയാളം
 12. I.T Exam Help file.
 13. Std X English Medium | Malayalam Medium

 14. Click here for ICT Theory Notes - Malayalam

 15. Click here for ICT Theory Notes - English
 16. A Website for us - Study Notes
  Model Worksheet
 17. Notes on Website Creation (Malayalam Version)
 18. Notes on Website Creation (English Version)
 19. Click here for the Notes on System Information
 20. Click here for the Notes on Stellerium
 21. IT Theory Questions Malayalam Medium | English Medium Prepared by Shaji sir & John Sir
 22. Sample IT Theory questions
  Prepared By Shaji Sir, Haritham
 23. IT Theory and Practical Questions - English Medium Prepared by Mathew Mullamchira,St.Mary's GHS, Cherthala
 24. IT Practical Model Questions - English Medium
  Prepared by Younus Saleem M,Nibras English Medium School,Moonniyur , Chemmad
 25. IT Practical Questions
  Prepared by Murali Sir, GVHSS, Vattenad, Palakkad
 26. IT Theory Model Questions - English Medium
  Prepared by Younus Saleem,Nibras English Medium School ,Moonniyur
 27. Std X Malayalam Medium Theory Questions Prepared By IT@School
 28. IT Practical Questions & answers Prepared by Jose Abraham Sir
 29. Theory notes on Networking
 30. Practice practical Work 1
 31. Practice Practical Work 2
 32. Practice Practical Work 3
 33. ICT Lesson 4 ,The Language of Computers ~ English Version of Chapter IV
 34. എന്റെ വിഭവഭൂപടം വര്‍ക്ക് ഷീറ്റ്
 35. pdf tutorial for reference
 36. Practical Questions

 37. Notes By Rasheed Sir

 38. English Version of Worksheet - Prepared by Jomon Johney, KPMVHSS, Poothotta
 39. Work Sheet prepared by John Sir, HIBS, Varappuzha

 40. English Version of Worksheet - Prepared by Jomon Johney, KPMVHSS, Poothotta

 41. Class Notes
  Prepared By - Rasheed Odakkal, GVHSS Kondotty)
 42. Ink scape Vector Graphic Editor WORKSHEETS

 43. Notes for STD X - IT first Unit
  (Prepared By Rasheed Odakkal, SITC & RP [ICT‍ GVHSS Kondotty)
 44. English version of the ICT work sheet Chapter 1
  ______________________________________________________________________________
MUKULAM Study Materials from Kannur DIET
'NIRAVU' Study Material By Alappuzha Dist Panchayat
Vijayasree Study Materials From Harisree Palakkad
 1. Social Science page
 2. English
 3. maths page 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
 4. malayalam AT activities list
 5. chemistry
 6. geography
 7. physics  
SSLC Orukkam 2013

1) - Malayalam
2) - English
3) - Hindi
4) - Arabic
5) - Urdu
6) - Sankrit
8) - Physics
9) - Chemistry
10) - Biology
 SSLC Orukkam 2014

MIKAVU 2013-14 - SSLC STUDY MATERIAL BY KASARAGOD JILLA PANCHAYATH UNDER THE LEADERSHIP OF DIET MAIPPADY
____________________________________________________________________________________
SSLC Orukkam - Video Links

 ___________________________________________________________________________________
 SSLC Question Papers - 2013

1 comment: