തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Tuesday, 21 July 2015

പാര്‍ക്കിലെ ശാസ്ത്രലീല


ന്യൂട്ടന്‍റെ വര്‍ണഡിസ്ക്,
പെന്‍ഡുലം
,ഭാരമുയര്‍ത്തും കപ്പി--കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്വയം
പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ചുനോക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ്
 ഇവ പാര്‍ക്കില്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.

No comments:

Post a Comment