തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Friday, 10 July 2015

ചരിത്രം ചുമരില്‍

കാര്യാലയത്തിനുമുന്നില്‍  സ്കൂളിന്‍റെ  ലഘുചരിത്രം തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു

No comments:

Post a Comment