തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Saturday, 4 July 2015

വായനാമത്സരം--വിജയികള്‍

കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൌണ്‍സില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വായനാ മത്സരം--സ്കൂള്‍തലമത്സരം ജൂലൈ രണ്ടിന് നടന്നു.ലിനെക്സ്‌ കൃഷ്ണ,അമല്‍ പി.സന്തോഷ്‌,അശ്വിന്‍പി.സന്തോഷ്‌ എന്നിവര്‍ വിജയികള്‍

No comments:

Post a Comment