തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Wednesday, 15 July 2015

പാര്‍ക്കിലെ ചുമര്‍ശില്പം

സ്കൂള്‍ പാര്‍ക്കിലെ സ്ലൈഡറിന്‍റെ ഭിത്തിയില്‍ ശ്യാമ ശശി--ഇവിടത്തെ അദ്ധ്യാപകന്‍ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം--രചിച്ച സിമന്‍റ് റിലീഫ്.
ബങ്കളം നാട്ടിലെ  പഴയ  ജീവിതരംഗങ്ങളുടെ ആലേഖനമാണിത്.കേന്ദ്രരൂപമായ
വലിയ കാളവണ്ടിച്ചക്രം കാലത്തിന്‍റെ പ്രതീകമായിരിക്കവേതന്നെ,  ഇപ്പോള്‍ പാര്‍ക്ക് നിര്‍മിച്ച സ്ഥലം പണ്ട്‌ കാളവണ്ടിപ്പാത ആയിരുന്നതിന്‍റെ ഓര്‍മ കൂടി ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്.

No comments:

Post a Comment