തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Saturday, 4 July 2015

ബഷീര്‍----ജീവചരിത്രപ്രദര്‍ശനം

ബഷീര്‍----ജീവചരിത്രപ്രദര്‍ശനത്തിനായി ഒരുക്കിയ പാനലുകളില്‍ ഒന്നാമത്തേത്.  എഴുപതോളം പാനലുകള്‍--ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പുകളും അപൂര്‍വ്വ ചിത്രങ്ങളും- സ്കൂള്‍ ഓഡിറ്റോറിയമാണ് വേദി

No comments:

Post a Comment