തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Friday, 3 July 2015

ക്ലബ്ബുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനോദ്ഘാടനം


ഈ വര്‍ഷത്തെ വിവിധ ക്ലബ്ബുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനോദ്ഘാടനം പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതിപ്രവര്‍ത്തകനും പയ്യന്നൂര്‍ ' സീക്ക്' ഡയക്ടരുമായടി പിപദ്മനാഭന്‍ നിര്‍വഹിച്ചു. ശ്രദ്ധ,തിരിച്ചറിവ്,രുചിവ്യവസായം,കാലംതെറ്റി പൂക്കുന്ന മരങ്ങള്‍.....  പുതിയ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ, പ്രസക്തമായ പ്രഭാഷണം.

No comments:

Post a Comment