തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Tuesday, 21 July 2015

ഓഫീസ്ചുമരില്‍ ഗ്രാമചിത്രം

സ്കൂള്‍ കാര്യാലയത്തിന്‍റെ ചുമരില്‍ തൂക്കാന്‍ മാത്രമായി ശ്യാമ ശശി ---സ്കൂള്‍ രേഖകളില്‍ പി വി ശശിധരന്‍--- വരച്ച ഈ ചിത്രം ബങ്കളം നാടിന്‍റെ പഴയ ഭൂമിശാസ്ത്രവും ജീവിതസൂചനകളും ഉള്‍ക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു അക്കാദമിക് ഡോക്യുമെന്‍റ് കൂടിയായിത്തീരുന്നു.

No comments:

Post a Comment