തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Saturday, 25 July 2015

പ്രേംചന്ദ് കാ അമരസ്മൃതി


മുന്‍ഷി പ്രേംചന്ദ്(31 ജൂലൈ 1880 – 8 ഒക്ടോബര്‍ 1936)
നൂറ്റിമുപ്പത്തഞ്ചാ൦ ജന്മദിനം
സ്കൂളില്‍ വിവിധ മത്സരങ്ങള്‍
സംഘാടനം
ഹിന്ദി മഞ്ച്
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്‌ കക്കാട്ട്
                                           


No comments:

Post a Comment