തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Wednesday, 15 July 2015

ചാന്ദ്രദിനം---

ഇത്തവണത്തെ ചാന്ദ്രദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഹൈസ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കായി മള്‍ടിമീഡിയ ക്വിസ്മത്സരം നടത്തുന്നുണ്ട്

No comments:

Post a Comment