തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Thursday, 1 October 2015

നന്മയുടെ കൈപ്പട

1930 ഏപ്രിൽ  അഞ്ചിന്  ഗാന്ധിജി  എഴുതിയ  ഈ  സന്ദേശത്തിന്റെ  പകർപ്പ് സ്കൂളിലെ  എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും  സമ്മാനിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിജയന്തി അവിസ്മരണിയമാക്കിയത് . കയ്യൂക്കിനെതിരെയുള്ള   നന്മയുടെ  പോര്  തീർന്നി ട്ടില്ല .അതിനാൽ  ഈ  എഴുത്തും  പഴകുന്നില്ല .
പി  റ്റി  എ  പ്രസിഡ ണ്ട് വി . രാജൻ  സ്കൂൾ  ലീഡർക്ക് ആദ്യ പകർപ്പ്  നല്കുന്നു -- .

No comments:

Post a Comment