തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Wednesday, 7 October 2015

കുട്ടിക്കർഷകനും ജൈവകൃഷിയും

കുട്ടിക്കർഷകനുള്ള ജില്ലാതല പുരസ്കാരം നേടിയ ഒൻപതാം തരത്തിലെ കൃഷ്ണ ദാസിനെ നീലേശ്വരം ജെസീസ് സ്കൂളിൽ വെച്ച് അനുമോദിച്ചു, ജൈവകൃഷിയും  പുതിയ കേരളവും എന്ന വിഷയത്തിൽ  കാർഷിക സർവകലാശാല ഫാം മാനേജർ പി  വി  സുരേന്ദ്രൻ ക്ലാസെടുത്തു .


No comments:

Post a Comment