തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Friday, 16 October 2015

വാക്കുകൾ

ഇംഗ്ലിഷ്  ക്ലബ്ബിന്റെ  etymology wall -കഴിഞ്ഞ  രണ്ടാഴ്ചത്തെ  വാക്കുകൾ --സാലറി , ഡിജിറ്റ് ( ചരിത്രസഹിതം )


No comments:

Post a Comment