തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Thursday, 1 October 2015

പുതുമകളോടെ ക്ലാസ്സ് പി.ടി.എ കള്‍

കക്കാട്ട് സ്കൂളിലെ 1 മുതല്‍ 10 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ ക്ലാസ്സ് പി.ടി.എ കള്‍ 01/10/2015 വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് നടന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ അവതരിപ്പിച്ച വിവിധ പരിപാടികളും സ്കൂള്‍ ഓഡിറോറിയത്തില്‍ നടന്നു. റോള്‍ പ്ലേ, ഇംഗ്ലീഷ് മറത്ത് കളി എന്നിങ്ങനെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ വേറിട്ട പരിപാടികള്‍  അവതരിപ്പിച്ച ക്ലാസ്സ് പി.ടി.എ രക്ഷിതാക്കള്‍ക്ക് പുതിയ ഒരു അനുഭവമായി മാറി.

No comments:

Post a Comment