തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Wednesday, 30 September 2015

ജയ(o )

 നാഷണൽ  സർവീസ്  സ്കീമിൻറെ യും പി ടി എ യുടെയും സംയുക്ത സംര൦ഭ മായ ജൈവ  നെൽകൃഷി വിളവെടുപ്പ്(വിത്ത് : ജയ ) ബങ്കളം വയലിൽ  കാഞ്ഞങ്ങാട്  ബ്ലോക്ക്  പഞ്ചായത്ത്‌  വൈസ്  പ്രസിഡണ്ട് യമുന  രാഘവൻ തുടങ്ങിവെച്ചപ്പോൾ .
 '' ജയ ''യുടെ  നേന്മകൾ

  1. Earliness
  2. Deep water and flood resistant
  3. Lodging resistant
  4. Drought resistant
  5. Non-shredding of grains
  6. Dormancy of seed
  7. Control of wild rice
  8. Disease resistant
  9. Higher response to heavy mannuring.

No comments:

Post a Comment