തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Monday, 28 September 2015

വിചാരശാല :: ലക്കം രണ്ട് -

 വിചാരശാല .രണ്ടാം  യോഗം ഒക്ടോബർ  രണ്ടിന്
വിഷയം ഒന്ന് ::: 'സംഗീതം' --സി  സോമശേഖരൻ
വിഷയം രണ്ട് :::: 'ആഹാരം '--- ജി  ബി  വത്സൻ

No comments:

Post a Comment