തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Tuesday, 29 September 2015

അന്ജിതയും മാളവികയും കേരളവും---സാഭിമാനം കക്കാട്ട് സ്കൂൾ

അന്ജിത എം --പത്താംക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്നു - കേരള സ്റ്റേറ്റ് വനിതാ (അണ്ടർ
17 )ഫുട്ബോൾ ടീമിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ...ഗോവയിൽ  ഒക് ടോബർ  ആദ്യവാരം  നടക്കുന്ന  ദേശീയമത്സരത്തിൽ അന്ജിത കളിക്കും - 
മാളവിക.കെ--ആറാം ക്ലാസുകാരി
 കേരള സ്റ്റേറ്റ്
 ( സബ്  ജൂനിയർ )
സൈക്കിൾ പോളോ ടീമിലേക്ക്
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

No comments:

Post a Comment