തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Tuesday, 9 August 2016

ക്ലാസ്സ് പി.ടി.എ

പത്താം തരത്തിലെ കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ ആഗസ്റ്റ് മാസത്തെ പി.ടി.എ യോഗം ഇന്ന് നടന്നു. രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കുള്ള ബോധവത്കരണ ക്ലാസ്സ്സ്കൂള്‍കൌണ്‍സിലിംഗ് ടീച്ചര്‍  ‍എസ്.ഇന്ദു  നടത്തി. തുടര്‍ന്ന് മിഡ് ടേം പരീക്ഷയുടെ മാര്‍ക്കിനെ ആസ്പദമാക്കി കുട്ടികളുടെ പഠന നിലവാരം വിലയിരുത്തി. പഠനം മെച്ചപ്പെടുത്താനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തു.

No comments:

Post a Comment