തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Thursday, 4 August 2016

യോഗം ചേരുന്നു

പത്താം തരത്തിലെ കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ
ഓഗസ്റ്റ്മാസത്തെ യോഗം 9 ന് (ചൊവ്വ) മൂന്നുമണിക്ക്ചേരുന്നു. കുട്ടികളുടെ ജൂലൈമാസപരീക്ഷയിലെ
പ്രകടനത്തിന്‍റെ വിലയിരുത്തലു൦ ഭാവിപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ രൂപരേഖ ഉണ്ടാക്കലുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം.രണ്ടുമണിക്ക്കൌണ്‍സിലിംഗ് ക്ലാസും നടക്കും
(സ്ഥലം:സ്കൂള്‍ ഓഡിറ്റൊറിയ൦).

പരിഹാരബോധനം(റെമഡിയല്‍ ടീച്ചിംഗ്) എല്ലാദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക്1 15മുതല്‍ 1 45 വരെനടത്താന്‍
സ്കൂള്‍റിസോഴ്സ്ഗ്രൂപ്പ് തീരുമാനിച്ചു

No comments:

Post a Comment