തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Saturday, 27 August 2016

സോളാര്‍ ലാമ്പ് വിതരണം

സ്കൂളിലെ പത്താം തരത്തിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ വീടുകളില്‍ നടത്തിയ സര്‍വ്വെയുടെ തുടര്‍ പ്രവര്‍ത്തനമായി വീട്ടില്‍ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷന്‍ ഇല്ലാത  ശിവദാസ് . സി.എം എന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്ക് ആര്‍ട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങ് കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലാ ഘടകത്തിന്റെ വകയായി സോളാര്‍ ലാമ്പ് വിതരണം ചെയ്തു.

No comments:

Post a Comment