തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Tuesday, 23 August 2016

കര്‍ഷകദിനം

കര്‍ഷകദിനത്തില്‍ ബങ്കളം പ്രദേശത്തെ ഉത്സാഹിയായ കര്‍ഷകന്‍ എം വി കുഞ്ഞമ്പു കുട്ടികളുമായി വയലനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കിട്ടു.  അധ്വാനത്തിന്‍റെയും വിളവെടുപ്പിന്‍റെയും അനുഭവങ്ങള്‍ കുട്ടികള്‍ സശ്രദ്ധം മനസ്സിലാക്കി. കുഞ്ഞമ്പുവേട്ടനെ വേഷ്ടി പുതപ്പിച്ച് ആദരിച്ചു.

No comments:

Post a Comment