തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Wednesday, 3 February 2016

സ്വയം പ്രതിരോധം

സ്വയം പ്രതിരോധപരിശീലനം.
ഒന്‍പതാംതരത്തിലെ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക്
തായ്‌കൊണ്ടോസായാഹ്നങ്ങള്‍
Taekwondo is characterized by its emphasis on head-height kicks, jumping and spinning kicks, and fast kicking techniques. In fact, World Taekwondo Federation sparring competitions award additional points for strikes that incorporate jumping and spinning kicks. To facilitate fast, turning kicks, taekwondo generally adopts stances that are narrower and hence less-stable than the broader, wide stances used by martial arts such as karate. The tradeoff of decreased stability is believed to be worth the commensurate increase in agility, particularly in Kukkiwon-style taekwondo.

No comments:

Post a Comment