തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Tuesday, 9 February 2016

നക്ഷത്രപാഠം

ആറാം തരത്തിലെ കുട്ടികള്‍ക്കായി നക്ഷത്ര പഠന ശിബിരം നടത്തി. കുട്ടികള്‍ക്കൊപ്പം രക്ഷിതാക്കളും പങ്കെടുത്തു. ജോയിസ് ജോര്‍ജ്ജ് ക്ലാസ് നയിച്ചു. വീഡിയോ ചിത്രം കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത്‌. തുടര്‍ന്ന് സ്കൂള്‍ മൈതാനത്തുവെച്ച് നക്ഷത്രനിരീക്ഷണം നടത്തി.

No comments:

Post a Comment