തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Monday, 8 February 2016

ഒരു കഥ; ഒരു മധ്യാഹ്നംഎട്ടാ൦തരത്തിലെ മലയാളം പാഠപുസ്തകത്തില്‍ ''രണ്ടു മത്സ്യങ്ങള്‍'' എന്ന കഥയുണ്ട്.ഫെബ്രുവരി 10ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിമുതല്‍ കഥയുടെ നാടകീയാഖ്യാനം .ആസ്വാദനരേഖ അവതരണം,മീന്‍ചിത്രചുമരൊരുക്കം, മീന്‍പേര്കൂട്ട൦, കഥാകാരനുമായി വര്‍ത്തമാനം, കഥാകാരന്‍റെ അനുഭവവിവരണം എന്നിവ..
നാടകീയാഖ്യാനം ഒരുക്കുന്നതില്‍ കുട്ടികളെ പ്രസാദ്‌ കണ്ണോത്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഏഴാംതരത്തിലെ കുട്ടികളും പ്രേക്ഷകരായി പങ്കെടുക്കും.
(പോസ്റ്ററുകൾ : ശ്യാമ  ശശി  )

No comments:

Post a Comment