തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Tuesday, 23 February 2016

' വണ്ടര്‍ലാ പരിസ്ഥിതി-ഊര്‍ജ്ജസംരക്ഷണ പുരസ്കാരം '' കക്കാട്ട് സ്കൂളിന്

വണ്ടര്‍ലാ വാട്ടര്‍ തീം പാര്‍ക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ഈ വര്‍ഷത്തെ പരിസ്ഥിതി-ഊര്‍ജ്ജസംരക്ഷണ പുരസ്കാരം കക്കാട്ട് സ്കൂളിന്  ലഭിച്ചു.


No comments:

Post a Comment