തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Tuesday, 9 February 2016

പുരസ്കാരം

2015-16വര്‍ഷത്തെ
മികച്ച ശാസ്ത്രക്ലബ്ബ്, ഗണിതശാസ്ത്രക്ലബ്ബ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഉപജില്ലാതല പുരസ്കാരം കക്കാട്ട് സ്കൂളിന്.
ഗണിത-ശാസ്ത്ര മേളകളിലെ പ്രകടനം കണക്കിലെടുത്താണ് 
                                                      പുരസ്കാരം .

.

No comments:

Post a Comment