തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Saturday, 30 January 2016

MAPMATHS

MAPMATHS ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂളില്‍ വിവിധ പരിപാടികള്‍ നടന്നു. ഗണിതപ്രശ്നങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിവിധ ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ നാടകങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഉണ്ടാക്കിയ മോഡലുകള്‍ ചാര്‍ട്ടുകള്‍ എന്നിവയുടെ പ്രദര്‍ശനവും നടന്നു.


No comments:

Post a Comment