തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Wednesday, 13 January 2016

പ്രിയ കഥാകാരന് നന്ദി

സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ  ചിത്രങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് അച്ചടിച്ച  നവവൽസരക്കാർഡുകൾ   എം.  ടി. വാസുദേവൻ‌  നായർക്ക്‌ അയച്ചിരുന്നു . എം .ടി. കുട്ടികളെ  ഈ  കത്തിലൂടെ അനുമോദിക്കുന്നു .
പ്രിയ കഥാകാരന് നന്ദി


No comments:

Post a Comment