തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Thursday, 13 August 2015

വാർത്താവായന

ഹോസ്ദുർഗ് ഉപജില്ലാ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്താവായനമത്സരം  ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിന് രാവിലെ പത്തുമണിയ്ക്ക് കക്കാട്ട്  സ്കൂളിൽ

No comments:

Post a Comment