തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Sunday, 9 August 2015

ഗൈഡ്സ് ട്രൂപ്പ്

The Bharat Scouts and Guides
Bharat Scouts and Guides.svg
Hindi भारत स्काउट्स एवं गाइड्स
Headquarters New Delhi
Country India
Founded 1950
Membership 4,150,000
National Commissioner B I Nagarele
Affiliation World Association of Girl Guides and Girl Scouts, World Organization of the Scout Movement


No comments:

Post a Comment