തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Wednesday, 12 August 2015

വിചാരശാല :::ഒന്ന്

സ്കൂൾ  വായനശാലയുടെ ഭാഗമായി ഒരു  സംവാദവേദിക്ക്  തുടക്കമിടുന്നു . പേര് :''വിചാരശാല''.

 നീതി , ഭാഷ ,യുക്തി ,വിശ്വാസം,തൊഴിൽ .സംവാദം .നിശ്ശബ്ദത. ശാസ്ത്രം ,കല , പ്രകൃതി , സ്വാതന്ത്ര്യം .തുല്യത , മാറ്റം , സമരം , കുടുംബം  , ചരിത്രം ,വികസനം ,ഉത്സവം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാനവിഷയങ്ങൾ ഗൌരവത്തോടെ   പരിചയപ്പെടുകയും അവയെപ്പറ്റി  തുറന്നുസംസാരിക്കുകയുമാണ്‌  ലക്ഷ്യം .ഇത്തരം സംവാദങ്ങളിൽ  താൽപ്പര്യമുള്ള  അറുപത്  കുട്ടികളായിരിക്കും  അംഗങ്ങൾ .ഒരു  പ്രഭാഷണം - തുടർന്ന് ചർച്ച ; ഇതാണ്  രീതി .

ഒന്നാം വിചാരശാല
ആഗസ്റ്റ്‌  13 വൈകുന്നേരം 3മണിക്ക്
മൾടി -മീഡിയ  റൂമിൽ

വിഷയം ::::സ്വാതന്ത്ര്യം
അവതരണം ;പ്രകാശൻ  കരിവെള്ളൂർ

No comments:

Post a Comment