തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Thursday, 20 August 2015

സ്കൂൾ പാർലിമെൻറ് അംഗങ്ങൾ


സ്കൂൾ  പാർലിമെൻറ്  അംഗങ്ങൾ  സത്യപ്രതിജ്ഞ യ്ക്കു ശേഷം  പ്രിൻസിപ്പൽ ,ഹെഡ്മാസ്റ്റർ .റിട്ടേണി൦ഗ്  ഓഫിസർമാർ എന്നിവർക്കൊപ്പം 

No comments:

Post a Comment