തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Monday, 28 December 2015

കക്കാടിന് കക്കൊടിയിലും വിജയം

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ  കക്കൊടിയിൽ വെച്ചു  നടന്ന 16 വയസിനു താഴെ പ്രായമുള്ള  പെണ്‍കുട്ടികളുടെ  ഫുട്ബോൾ  മത്സരത്തിൽ വിജയികളായത് കക്കാട്ടെ  പെണ്‍കുട്ടികൾ . പത്തായിരം രൂപയാണ് പ്രൈസ് മണി .  .അ ഭി ന ന്ദ ന ങ്ങ ൾ 

No comments:

Post a Comment