തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Friday, 18 December 2015

പരീക്ഷ / പരിശീലനം

എൽ . എസ് എസ്, യു എസ് എസ്പരീക്ഷകൾക്കുള്ള  സ്കൂൾ തല പരിശീലനം ഡിസംബർ 19 ന് രാവിലെ ആരംഭിക്കും .മുൻകാല അദ്ധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മയായ 'കക്കാട്ട്  ഫ്രന്റ്സ് '  പരിശീലനവുമായി  സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് .

No comments:

Post a Comment