തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Friday, 4 December 2015

വീട്ടുപറമ്പുകളിൽ നിന്ന്മണ്ണ്::അറുപത്തൊന്നുമണ്‍ശിൽപ്പങ്ങൾ

                                           
"The multiple roles of soils often go unnoticed. Soils don’t have a voice, and few people speak out for them. They are our silent ally in food production." José Graziano da Silva, FAO(U N O ) Director-General
                                                                                                                                                            
അന്താരാഷ്ട്ര മണ്ണ് വര്‍ഷം ::: സ്കൂളില്‍  രണ്ടു പരിപാടികള്‍ നടക്കും..ഡിസംബര്‍  എട്ടിന് . എല്ലാ കുട്ടികളും അവരവരുടെ വീട്ടുപറമ്പുകളില്‍ നിന്ന് രണ്ടുപിടി വീതം മണ്ണ് കൊണ്ടുവരും . അത് സ്കൂള്‍ മുറ്റത്ത് ഒന്നിച്ച് നിക്ഷേപിക്കും . അവിടെ  അശോക മരത്തൈ 
നടും .  സ്കൂളിന്റെ അറുപത്തൊന്നുകൊല്ലത്തെ ചരിത്രം ഓര്‍മിച്ചുകൊണ്ട്  അറുപത്തൊന്നു മണ്‍ശില്പങ്ങളുടെ നിര്‍മ്മാണം ശ്യാമ ശശിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ആരംഭിക്കും .


1 comment: