തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Tuesday, 17 November 2015

ജില്ലാ ഗണിതസെമിനാർ --ഒന്നും ഒന്നും രണ്ട് വിജയം

ജില്ലാ ഗണിതസെമിനാറിൽ   യു.പി വിഭാഗത്തില്‍ ആറാം തരത്തിലെ ആര്‍ദ്ര പ്രഭാകരനും ഹയര്‍ സെക്കന്ററി വിഭാഗത്തില്‍ പ്ലസ്സ് വണ്‍ ക്ലാസ്സിലെ ഗോപിക. പി.ഇ യും ഒന്നാം സ്ഥാനo   നേടി.

No comments:

Post a Comment