തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Thursday, 26 November 2015

ഭരണഘടനാദിനം

നവംബർ 26---ഭരണഘടനാദിനം സ്കൂളിൽ കൊണ്ടാടി .സ്കൂൾ ലീഡർ  ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം വായിച്ചു . എ വി  പ്രമോദ് പ്രഭാഷണം  നടത്തി .

Constitution Day in India is celebrated on 26 November. It marks the anniversary of the adoption of the Constitution of India constitution by the Constituent Assembly of India on 26 November 1949 which later came into effect on 26 January 1950.
The Government of India declared November 26 as Constitution Day on 19 November 2015 by way of a gazette notification . The year of 2015 also witnessed the 125th birth anniversary of Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar who had chaired the drafting committee of the Constituent Assembly and played a pivotal role in the drafting of the Constitution.Earlier the day was celebrated as Law Day. The day of November 26 was chosen to spread the importance of the Constitution and to spread awareness about Ambedkar.

No comments:

Post a Comment