തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Friday, 6 November 2015

ചിത്രം :ഗ്രൂപ്പ്‌ ഷോ


സ്കൂളി ലെ പത്തു കുട്ടികളുടെ  വാട്ടർ കളർ ചിത്രങ്ങൾ  ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു  കൊണ്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ്‌ ഷോ  നവംബർ 23 മുതൽ 27 വരെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ലളിതകല അക്കാദമി  ഗാലറി യിലും  സ്കൂളിലുമായി  നടത്തുന്നു . ചിത്രങ്ങൾ  വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാനും സൌകര്യമുണ്ട് 

No comments:

Post a Comment