തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Tuesday, 17 November 2015

കളറിംഗ് അസംബ്ലി

                                                                                                                                                                     കളറിംഗ് അസംബ്ലി----കുട്ടികളുടെ  ചിത്രപ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും    നവംബർ 22 മുതൽ 25 വരെ കാഞ്ഞങ്ങാട് (പുതിയകോട്ട)      
കേരള ലളിതകലാ  അക്കാദമി  ആർട്ട്‌ ഗാലറി യിൽ
26 നും 27 നും സ്കൂൾ ഹാളിൽ

No comments:

Post a Comment