തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Thursday, 18 June 2015

വായനവാരംവായനവാരത്തോടനുബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരിപാടികള്‍ സ്കൂളില്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്തു.ശില്പ വായന, ക്വിസ്സ് മത്സരം, മൂന്ന് ഭാഷകളിലുള്ള അസംബ്ലി, വായനക്കാരനുമായുള്ള അഭിമുഖം തുടങ്ങിയവ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

                                  ശില്പവായന
No comments:

Post a Comment