തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Wednesday, 17 June 2015

മഴയാത്ര

കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ 13/06/2015 ശനിയാഴ്ച ഗുരുവനത്ത് നിന്ന് മേക്കാട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് മഴയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു. വിവിധ സ്കൂളുകളില്‍ നിന്നായി 2000 ത്തോളം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പങ്കെടുത്തു.
No comments:

Post a Comment