തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Monday, 22 June 2015

SPEAK രണ്ടാം ഘട്ടം

പ്രൈമറി തലത്തിലെ അധ്യാപകര്‍ക്കായി പി.ടി.എ യുടെ സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പരിശീലന പരിപാടി SPEAK(Special Programme on English Acquistion at Kakkat) ന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഉത്ഘാടനം ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ ഇ.പി.രാജഗോപാലന്‍  നിര്‍വ്വഹിച്ചു.  സി.ടി.പ്രഭാകരന്‍ ക്ലാസ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്തു.


No comments:

Post a Comment