തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Thursday, 30 June 2016

സ്കൂളിനൊപ്പം

സ്കൂളിലെ മുന്‍കാലഅധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മ ഒഴിവുദിനക്ലാസുകള്‍. പരീക്ഷാവിജയികള്‍ക്കുള്ള അനുമോദനം തുടങ്ങിയ സംരംഭങ്ങളിലൂടെ സ്കൂളിനൊപ്പം തന്നെയുണ്ട്. അപൂര്‍വമായ ഒരു പ്രവര്‍ത്തന൦

No comments:

Post a Comment