തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Friday, 8 July 2016

ക്ലാസ് പി ടി എ യോഗം

പത്താം തരത്തിലെ കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ ജൂലൈമാസത്തെ യോഗം 12ന് (ചൊവ്വ) മൂന്നുമണിക്ക്ചേരുന്നു. ജൂണ്‍മാസപരീക്ഷയിലെ കുട്ടികളുടെ
പ്രകടനത്തിന്‍റെവിലയിരുത്തലു൦ ഭാവിപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ രൂപരേഖ ഉണ്ടാക്കലുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. അധ്യാപകര്‍ നടത്തിയ
ഗൃഹസന്ദര്‍ശനത്തിന്‍റെ അനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കിടുകയും ചെയ്യും. പഠനകാര്യത്തില്‍ പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ പ്രത്യേകയോഗവും നടക്കും.  ജൂലൈമാസാവസാനം മിഡ്-ടേം പരീക്ഷ നടത്തുന്നുണ്ട്.

No comments:

Post a Comment