തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Friday, 5 September 2014

ആര്‍പ്പോ ഇര്‍റോ ഇര്‍റോ

കക്കാട്ട് സ്കൂളിലെ ഓണാഘോഷം വിവധ പരിപാടികളോടെ സമുചിതമായി ആഘോഷിച്ചു. രാവിലെ LP, UP, HS,HSS വിഭാഗങ്ങളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി പൂക്കള മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന മത്സരങ്ങള്‍ നടത്തി. ഉച്ചയ്ക്ക് പായസത്തോടുകൂടിയ ഓണ സദ്യയും ഉണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ രചനകള്‍ ഉള്‍കൊള്ളിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ഓണപതിപ്പുകളും പുറത്തിറക്കി.
No comments:

Post a Comment