തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Tuesday, 25 October 2016

കരുത്ത്

സംസ്ഥാന തൈകൊന്‍ഡോമത്സരത്തില്‍ വിജയിച്ച
മീനാക്ഷിയെ (അഞ്ചാം തരം) മെഡല്‍അണിയിക്കുന്നു

No comments:

Post a Comment