തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Thursday, 6 October 2016

ബഹിരാകാശ ക്ലാസ്സ്


ബഹിരാകാശ വാരാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം VSSCയിലെ ശ്രീ സനോജ്  ISRO യെകുറിച്ചും, അതിന്റെ വിവിധ പ്രൊജക്ടുകളെകുറിച്ചും, റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണം, ബഹിരാകാശ ഗവേഷണം മനുഷ്യ നന്മയ്ക്ക് എങ്ങിനെ പ്രയോജനപെടുത്താം എന്നിവയെ കുറിച്ച് ക്ലാസ്സെടുത്തു.

No comments:

Post a Comment